ברכת אשר יצר

עשרים שניות לומר תודה לקב"ה

אם יש לכם ספור מעניין בנושא אשר יצר
על מנת לפרסמו לזיכוי הרבים נא לשלוח לאימייל
asheryatzar1@gmail.com

מה זהאשר יצר" שמברכים


ברכתאשר יצרהוא ברכה קצרה של הודיה להעל תפקודו הנכון של גוף האדם. ההזדמנות בה אומר אדם את הברכה היא בכל פעם בה הוא הולך לבית הכסא. הברכה מייצגת שבח כללי להעל העובדה שמליוני פעולות בגוף האדם מתרחשות בדיוק איך שאנו נזקקים להן.

יש הרבה אנשים בינינו, שמסיבה רפואית זו או אחרת, לא מסוגלים להפעיל מערכותנורמליותבגופם, או אשר סובלים ממחלות שונות.
נמצא, במקרים רבים, שבעקבות קבלה עצמית לברך ברכה זו באופן רגיל, הרבה מאנשים אלה חוו שיפור במצבם. במקרה אחד, מרגש ביותר, שלו היהסוף טוב”, סופר עי דרקנט פרגר, רופא במרכז רפואי קולומביה פרזביטריין, בניו יורק. המאמר שלו פורסם בעתון הרפואי של מוסד זה, והופיע באתרים שונים באינטרנט.


כתוב בספרים הקדושים: שסגולה להנצל ממחלות וכדו’ על ידי אמירת הברכות כתיקנן. ובפרט ברכת “אשר יצר” שנתקנה של שבח הבריאה במערכת הגוף של האדם. בוודאי שהכוונה בברכה זו היא עצה וסגולה נפלאה למנוע מחלות משונות ר”ל ולהרבות רפואות וישועות.

כתב איש אלקים החכם הצדיק ר’ משה ן’ מכיר זצ”ל בספרו סדר היום “יברך אות הבכוונה ויאמר מלה במלה… לא יחלה כל ימיו ולא יצטרך גרופא ולא לרפואתו”.

בברכת “אשר יצר” יש מ”ה תיבות כמנין “אדם” וכן תיבות “חלולים חלולים” גימטריא רמ”ח (אברים). חז”ל אמרו: “לא יזרוק את הברכה מפיו (ברכות מז’ א) אלא יכוין בעת האמירה ויברך בנחת” (משנה ברורה). והטעם, מפני שנראה כמרך דרך עראי ומקרה” (שם). וכן כתב הבן איש חי: “אסור לעסוק בשום עסק אז, ובעוונותינו הרבים נכשלים בברכה זו יותר”.
ולכן עצה טובה שיעמוד במקומו בשעת הברכה וימנע מניגוב ידים, הליכה, לבישת מעיל, רמיזה בידים או בעינים שכל זה מסיח דעתו מן הכונה”. ועוד כתב הבן איש חי שכל אדם איש או אשה צריכים להבין את ביאור המילים בברכה זו

אם תעצו לרגע ותתבונן בפעולת המכונה המופלאה הנקראת “גוף האדם” תוכל להכיר את בורא העולם, כפי שכתוב “מבשרי אחזה אלוה” (איוב י”ט, כ”ו).